Πέμπτη 9 Απριλίου 2015

Δείτε τα έντυπα δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2014

Με απόφαση της Γ.Γ.Δ.Ε. Κατερίνας Σαββαΐδου, ορίστηκε ο τύπος της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2014, καθώς και των λοιπών εντύπων που συνυποβάλλονται με αυτή (έντυπο Ε2-αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακίνητης περιουσίας και έντυπο Ε3-κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα).

Ειδικά, για το φορολογικό έτος 2014 η προθεσμία υποβολής της δήλωσης είναι...........

Τι είναι αυτές οι εικόνες;

Φωτογραφίες ή πίνακες;